Rontgencilik

Rontgencilik

Karým ve ben yirmi yýllýk evliyiz. Oldukça iyi giden bir seks hayatýmýz var. Haftada birkaç kez mutlaka sikiþiriz. Son yýllarda farkettiðim bir fantazim var o da karýmýn baþkalarý tarafýndan sikildiðini seyretmek. Karýmýn bu fantazimden ve bu sürede onun da benden baþka erkeklerle sikiþme arzusunda olduðunu ve zaman zaman bunu gerçekleþtirdiðini bildiðimden haberi yok. Daha doðrusu yoktu, öðrendi. Aylar önce bir akþam yemeðe dýþarý çýkmýþtýk. Önce kaliteli bir lokantada yemek yiyecek, daha sonra bir gece kulübüne gidecektik. Bizle beraber karýmýn meslekdaþlarýndan bir karý-koca da vardý. Karým bu adamý çok beðenir, zaman zaman sikiþme-lerimizde onunla olduðunu hayal ederdi. Karým yanýmda, adam karýmýn karþýsýnda,onun eþi de benim karþýmda oturuyordu. Çok keyifli bir akþam yemeði idi. Uzun uzun çeþitli konularda sohbet ediyorduk. 

Ýçkinin de dozu yavaþ yavaþ kaçmýþtý. Hepimiz gevþemiþtik. Karým karþý-sýndaki adamýn gözlerinin içine dalmýþ onu dinliyordu. Sigaramý yakma bahanesi ile çakmaðýmý cebimden çýkarýrken özellikle yere düþürdüm, almak için masanýn altýna eðildiðimde gördüðüm þey karým çýplak ayaðýný adamýn sikine doðru uzatmýþ, adam da eliyle kavradýðý ayak parmaklarýný pantalonundan çýkarttýðý sikine sürtüyordu. Çok tahrik olmuþtum. Kýsa bir süre sonra karým tuvalete kalkmak için izin istedi, adam da ihtiyacý olduðunu söyleyip karýma eþlik edebileceðini belirtti. Ýkisi masadan kalktýlar. Ben adamýn karýsýna baþka bir bahane uydurup masadan az sonra kalktým ve bizimkilerin peþine düþtüm. Yemek yediðimiz otelin tuvaletleri labirent gibi karmaþýk bir koridorda idi. Koridora girdiðimde temizlik odasýndan sesler geldiðini ve kapýsýnýn aralýk olduðunu gördüm. Sessiz bir þekilde içeri süzüldüm. Tahmin ettiðim gibi adamla karým oradaydýlar.Gözlerimi karanlýða alýþtýrdým. Raflarýn arka kýsmýnda adam karýma ayakta sarýlmýþ, bir eli ile memelerini avuçluyor, diðer eliyle poposunu okþuyordu.

Dudaklarý karýmýn dudaklarýna yumulmuþtu. Karým zevkten inliyor, tek eli adamýn pantalonundan çýkmýþ sikini avuçluyordu.Adam :

"Sevgilim beni mahvettin masada, bacaklarýnýn arasýna girip nefis amcýðýný yalamamak için zor tuttum kendimi." Karým :

"Farkýndaydým, o sýrada amcýðýmýn ne kadar sulandýðýný bilseydin hiç vakit kaybetmezdin". Adam karýmýn kýçýný avuçladýðý eliyle eteðini yukarý sýyýrmaya çalýþýyordu. Karýmýn kalýn baldýrlarý meydana çýkmýþtý. Bu gece olacaklar için önceden hazýrlanmýþtý. Çünkü en seksi jartiyerini ve dantelli siyah jartiyer çoraplarýný giymiþti.Çorapla beyaz baldýrlarý nefis kontrast yapýyordu. Adam karýmýn tek bacaðýný havaya kaldýrdý,tam karþýdaki raflara ayaðýný dayadý. Amcýðýnýn kabarýklýðý ve ýslaklýðý bulunduðum yerden belli oluyordu. Patlayacak durumdaki sikini iyice pantolonundan çýkartýp karýmýn amcýðýnýn ýslak ve þiþmiþ dudaklarýna sürterek iri yaraðýnýn baþýný ýslattý. Tek hamlede soktu. Karýmdan kýsa bir inleme sesi geldi. 

"Igggghhhh, harika girdi sevgilim, o kadar ýslanmýþým ki bilek gibi yaraðýn hiç zorlanmadý, oooohhhh, içimi nefis doldurdun". Adam kýsa kýsa pompalýyordu. Ancak ikisi de o kadar hazýrlardý ki sikini son bir hamle ile köküne kadar oturtup inleyerek tüm belini karýmýn amcýðýna fýþkýrtmaya baþladý. Kýsa bir süre öylece kaldýlar. Seyrettiðim olay beni de periþan etmiþ,sikim kazýk gibi olmuþtu. Karým:

"Harika getirdin, içim ateþ gibi belinle doldu. Ama masadan niye kalktýðýmý biliyorsun aþkým, rahatla-mazsam kocam þüphelenir" dedi. Adam karýma hak verip, karýmýn ikiye ayrýlmþ bacaklarýnýn arasýna çömeldi, sikiþmekten iyice kabarmýþ amcýðýnýn dudaklarýný aðzýna alýp biraz önce fýþkýrttýðý belini emmeye,yalamaya baþladý. Karým " Dikkat et bir damlasýný bile kaçýrmaný istemem" deyip sevgilisinin aðzýna olanca gücü ile iþemeye baþladý. Adam aðzýný huni gibi açtý ve bir damlasýný kaçýrmadan karýmýn tüm idrarýný içti. Elinin tersi ile aðzýnýn kenarlarýný sildi. Karým üstünü toparlamaya baþladýðýnda ben geldiðim gibi sessizce sývýþtým, masaya döndüm. Adamýn karýsý :

"Ne kadar uzun sürdü tuvalet iþi?" diye sorunca ben :

"Karým genellikle uzun süre çiþini tutar, bir seferde uzun uzun keyifle iþer" dedim. Kadýn :

"Desenize ayný benim gibi, ben de uzun uzun iþemeyi severim, o arada bambaþka duygulara kapýlýrým" diye cevapladý. Bu cevap bende çok ilginç fikirler uyandýrdý. Acaba bizimkiler düzüþürken ben de bu karýya kayabilir miydim, veya dörtlü sikiþ yapar mýydýk? Göreceðiz. 

Ýkisi de oldukça rahatlamýþ görünüyorlardý. Yemek bitti, hep beraber ayný otelin gece kulübüne geçmeyi teklif ettim. Kabul edildi. Gece kulübü bir kat aþaðýda oldukça loþ, Amerikalý zencilerin caz müziði yaptýðý bir yerdi.Karým zencilere bayýlýr. Çok kalabalýktý, zar zor barýn kenarýnda ayakta yer bulabildik,sahneye de oldukça yakýndýk. Ýçkilerimiz geldi, nefis müziðe kendimizi kaptýrmýþtýk. Yaklaþýk bir saat sonra birlikte olduðumuz karý-koca geç olduðunu ileri sürerek gitmek istediler.Manidar bakýþlarla en kýsa zamanda tekrar beraber olma dilekleri ile vedalaþtýk. Onlar ayrýldýlar. Bu arada karým grubun solisti ile kesiþiyordu. Zenci þarkýcý 1,85 cm boylarýnda 100 kiloluk azman gibi birþeydi. Kalýn etli dudaklarý, benimkinin iki misli elleri vardý, mikrofon avucunda kaybo-luyordu. Dapdaracýk bir pantolon giymiþ, önü içindekini gizleyemeyecek kadar gerilmiþti. Bar taburesine yarým oturan karýmýn eteði nerede ise beline kadar sýyrýlmýþ, zenci bu nefis manzara ile mest olmuþtu. Bir süre sonra programa ara verdiler. Planýmý uygulamak için orkestranýn yanýna gittim. Zenci soliste karýmdan hoþlandýðýný farkettiðimi, isterse gece beraber olabileceðimizi söyledim. Çok kýsa bir plan yaptýk ve ben tekrar karýmýn yanýna döndüm.Karýma :

"Sevgilim zenci þarkýcý muhteþem, ne kadar yumuþak ve güzel bir sesi var" dediðimde karým:

"Evet o yüzden gözlerimi ondan alamadým" diye koca bir yalanla cevaplamýþtý beni. Ben neyinden gözlerini alamadýðýný biliyordum.

Program bittiðinde zenci yaptýðýmýz plan gereði yanýmýza geldi:

"Sizlerin caz müziðinden anladýðýnýzý farkettim. Acaba size bir içki ikram etmek için odama davet edebilir miyim" dedi. Karým benden önce atlayýp :

"Ay çok seviniriz,hemen çýkalým" demez mi? Asansörle zenci þarkýcýnýn odasýna çýktýk. Oldukça geniþ süit yatak odasý çok lüks döþenmiþti. Biri yatak,diðeri oturma odasý ve çok geniþ jakuzili bir banyosu vardý. Adýnýn Jason olduðunu öðrendiðimiz zenci hemen içki servisi yaptý. Karým iyice sarhoþ olmuþtu,kanepeye oturmuþ, bacak bacak üstüne atmýþtý, ancak nefis baldýrlarý,çorabýnýn bitimi ve siyah dantelli donu rahatlýkla görülüyordu.

Don giymese amcýðýnýn kýsacýk kýllarý görünecekti. Jason da karýmýn tam karþýsýndaki koltuða gömüldü, seyrettiði manzaradan yaraðý kalkmýþ, pantolonunu yýrtacak gibi duruyordu.Jason odadaki müzik setine nefis bir dans müziði CD'si koydu. Ben de tam çaprazlarýnda oturmuþ ikisini seyrediyordum. Biraz sonra Jason karýmý dansa kaldýrdý. Karýmýn hali periþandý. Baþýný adamýn omzuna, kalçalarýný da önündeki kabarýklýða yasladý. Durduklarý yerde sallanýyorlar, bu arada karým yavaþ yavaþ kalçalarýný yukarý aþaðý sürterek,Jasonun sikinin daha da sertleþmesini saðlýyordu. Ortamý rahatlatmak için 

"Siz dansýnýza devam edin, ben arabaya kadar gidip sigara alacaðým" dedim. Tabii ki amacým baþkaydý.Karým :

"Olur caným, ben de Jasonla sohbet eder seni beklerim" diye cevapladý.

Ben biliyordum sohbetin ne olacaðýný. Süitin oturma odasýndan koridora çýktým,oda kapýsýný gürültü ile açýp kapattým ve dýþarý çýkmadan hemen yandaki banyoya süzüldüm. Kapýyý aralýk býrakýp içeride olacaklarý dinleyecek, tam karþým-daki aynadan da herþeyi seyredecektim.

Jason vakit kaybetmeden kollarýndaki karýmýn dudaklarýna yumulmuþ, elleri ile kalçalarýný avuçlayarak eteðini yukarý sýyýrmaya baþlamýþtý bile. Karým kollarýný onun boynuna dolamýþ, için için inliyor kalçalarýný iyice ona doðru bastýrýyordu. Daha fazla ayakta kalamadýlar.Karým kendini kanepeye býraktý, Jasonu kendine doðru çekerek hýrsla pantolonunu aþaðýya indirdi. Ýçine don giymemiþ olan Jason'un azman yaraðý bir yay gibi kurtularak karýmýn aðzýný buldu.

Karým sanki yýllardýr aç kalmýþ gibi elinde sýký sýký kavradýðý yaraðý emiyor, mantar gibi baþýndan dibine kadar yalýyordu. Zencinin yaraðý karýmýn tükürükleri ile ýslanmýþ pýrýl pýrýl parlýyordu. Jason da fýrsat buldukça karýmýn önüne çöküp, dudaklarý iyice kabarmýþ amcýðýný yalýyor, upuzun dili ile sanki sikiyordu. Karýmýn býzýrý badem gibi þiþmiþ, ýsýrýlmayý emilmeyi bekliyordu. Allah için þehvetten kabarmýþ amcýk zencinin aðzýnda kayboluyordu. Karým:

"Aaagghhhh, dayanamýyorum, hadi Aþkým sik artýk,sik beni, eþþek yaraðýný içimde hissetmek istiyorum, kocam gelmeden bitir iþimi, doyur bebeðini" diye inliyordu.

Jason sonunda karýmý kanepeye yan yatýrdý ve patlayacak haldeki azman yaraðýný karýmýn amcýðýna gömdü. Karýmýn yýllardýr süren Zenci yaraðý yeme hayali böylece gerçekleþiyordu. Karýmýn amcýðý bu iri yaraðý zar zor alýyordu.Amýnýn dudaklarý iyice gerilmiþ, Jason zorlanarak sokuyordu.Karým :

"Ooogghhhhh, nefis, tüm içimi dolduruyorsun, yaraðýnýn kafasý sanki rahmimin duvarlarýna vuruyor, aagggghhhh, agghhhh, sik beni, sik, yýrt amcýðýmý" diyerek yediði yaraðýn tadýný çýkarýyordu. Zenci yaraðýný yavaþ yavaþ sokup çýkarýyor, sanki karýmý çýldýrtmak istiyordu. 30 santimlik yaraðýn giriþi çýkýþý sanki dakikalar sürüyordu. Jason kanepede oturma pozisyonuna geçti. Karýmý kucaðýna alýp:

"Bebeðim esas yaraðýmýn tadýný þimdi alacaksýn.Dibine kadar sikeceðim seni" dedi. Kendinden geçmiþ karýmýn baldýrlarýndan tutarak güçlü kollarý ile kucaðýna oturtup kaldýrýyordu. Kontrol tamamý ile Jasondaydý.

Karýmýn amcýðý iri yaraðýn girip çýkmasýndan dolayý kýpkýrmýzý olmuþtu.Bulunduðum yerden çok net belli oluyordu. Bu arada seyrettiklerim beni de periþan etmiþti. Sikimi çýkartmýþ, sindire sindire otuzbir çekiyordum. Karým :

"Sevgilim,artýk dayanamýyorum, çok kötüyüm" diyerek belini getirmeye baþlamýþtý.Aslýnda þu ana kadar sabretmesi bile inanýlmazdý. Kalçalarýný kesik kesik titretiyor, karný hýzlý hýzlý inip çýkýyor, hayatý-

nýn orgazmýný yaþýyordu. Bu arada Jason karýmý sýrt üstü yatýrmýþ, hala kaya gibi yaraðý ile pompalýyordu.

Daha sonra karýmý belinden tutarak önünde domalttýrdý. Hýrsla arkasýn-dan sokup çýkarýyordu.Karýmýn amcýðýndan zevk sularý,biraz önce fýþkýrttýðý beli yerlere akýyordu. Jason yaraðýný dibinden kavramýþ karýmýn çiçek gibi açýlmýþ amýna daldýrýp duruyordu.Karým çýðlýklar içinde bir kere daha belini getirmiþti.

Karým : "Azgýn aygýr, seni ödüllendireceðim, tüm belini aðzýma boþaltmaný istiyorum" diyerek zencinin patlayacak durumdaki yaraðýný aðzýna aldý. Daha baþýný dudaklarýnýn arasýna almasý ile Jason bir yanardað gibi fýþkýrtmaya baþlamýþtý. Sanki hiç durmayacak gibi boþaltýyordu bütün belini,karým ise tek bir damlasýný kaçýrmadan hepsini yutuyordu. Tükenmiþlerdi .Karým :

"Kocam neredeyse gelir aþkým, bu nefis sikiþ için sana bir armaðan vereceðim, hep beni hatýrlarsýn" diyerek siyah dantel külodu ile amcýðýný komple temizledi, kendi beli ve am suyu ile ýslanmýþ donunu Jasona hediye etti. Toparlandýlar. Ben hiçbirþeyden haberi yokmuþ gibi içeri girdim. Aslýnda bu tezgahtan zencinin haberi vardý. Karým nefis bir gece geçirmiþti, tabii ben de. Ayrýlýrken Jason:

"Haftaya karým Amerikadan gelecek, o zaman bir akþam dördümüz birlikte olalým" teklifini yapmýþtý.Hemen kabul ettik. Çünkü benim de en büyük fantazim nefis bir çikolata dilberi sikmekti ve Jasonun bana borcu vardý....


23 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı, 404 kez okundu
ETİKETLER Anadolu Yakası escort escort Anadolu Yakası Anadolu Yakası mini etekli escort Anadolu Yakası liseli escort Anadolu Yakası üniversiteli escort Anadolu Yakası sarışın escort Anadolu Yakası esmer escort Anadolu Yakası renkli gözlü escort Anadolu Yakası siyah gözlü escort Anadolu Yakası uzun boylu escort Anadolu Yakası kısa boylu escort Anadolu Yakası sevgili tadında escort Anadolu Yakası ödemeyi elden alan escort Anadolu Yakası zengin escort Anadolu Yakası fakir escort Anadolu Yakası türk escort Anadolu Yakası rus escort Anadolu Yakası japon escort Anadolu Yakası çinli escort Anadolu Yakası anal escort Anadolu Yakası oral escort Anadolu Yakası lezbiyen escort Anadolu Yakası götten veren escort Anadolu Yakası ağzına alan escort Anadolu Yakası arabada veren escort Anadolu Yakası otele gelen escort Anadolu Yakası eve gelen escort Anadolu Yakası ofise gelen escort Anadolu Yakası ofiste veren escort Anadolu Yakası cimcif escort Anadolu Yakası ucuz escort Anadolu Yakası pahalı escort Anadolu Yakası sosyetik escort Anadolu Yakası havalı escort Anadolu Yakası vip escort Anadolu Yakası tek seans escort Anadolu Yakası çift seans escort Anadolu Yakası gecelik escort Anadolu Yakası günlük escort Anadolu Yakası saatlik escort Anadolu Yakası haftalık escort Anadolu Yakası gözlüklü escort Anadolu Yakası tecrübeli escort Anadolu Yakası tecrübesiz escort Anadolu Yakası acemi escort Anadolu Yakası usta escort Anadolu Yakası işini bilen escort Anadolu Yakası aceleye getirmeyen escort Anadolu Yakası sekreter escort Anadolu Yakası öğretmen escort Anadolu Yakası öğrenci escort Anadolu Yakası taş gibi escort Anadolu Yakası fahişe Anadolu Yakası orospu Anadolu Yakası travesti Anadolu Yakası lezbiyen Anadolu Yakası türbanlı escort Anadolu Yakası tesettürlü escort Anadolu Yakası kapalı escort Anadolu Yakası muhafazakar escort Anadolu Yakası utangaç escort Anadolu Yakası başı kapalı escort Anadolu Yakası açık fikirli escort Anadolu Yakası modern escort

En Çok Okunan Yazılar

 • Karımı Otobüste Siktiler 2
  Karımı Otobüste Siktiler 2
  12 Mayıs 2023

  Kendinden geçmişti karım. Parmaklarını saçlarının arasına geçirmiş, kalçalarını çalkalıyor ve inliyordu. Birden, sarsıla sarsıla belini getirmeye başl...

 • Ümraniye Escort
  Ümraniye Escort
  18 Nisan 2023

  Ağzınız açık kalacak şekilde güzellik oluşturmak ağzınız açık kalacak şekilde zevki mükemmel şekilde gerçekleştirmek için her türlü profesyonel ili...

 • İstanbul Travesti Escort
  İstanbul Travesti Escort
  18 Nisan 2023

  Burada şehvet düşkünü ateşli cinsel eğlenceye alışkın bir İstanbul Travesti Escort bayanım. Özel...

 • Tuzla Escort
  Tuzla Escort
  18 Nisan 2023

  Her zaman masaj yaparken erotizmi mükemmel şekilde yaşatabilmek ve Tuzla Escort bayan parmaklarım vücudumuz üzeri...

 • Pendik Escort
  Pendik Escort
  18 Nisan 2023

  Onun da benimle aynı zevki yaşadığını onun da benimle aynı heyecanı hissettiğinin farkına varıyorum. Gecelik ilişkilerde erotizmin derinliklerine i...

 • Ataşehir Escort
  Ataşehir Escort
  18 Nisan 2023

  Bu nedenle genç bir Ataşehir Escort bayan olarak uzun yolculuklara dayanabilen uzun seansları kaldırabilen bir ya...

 • Kayışdağı Escort
  Kayışdağı Escort
  18 Nisan 2023

  Sizlere her zaman güzel ilişkiler yaşatmak güzel duygular gerçekleştirebileceğiniz mükemmel Kayışdağı Es...

 • Maltepe Escort
  Maltepe Escort
  18 Nisan 2023

  Lezbiyen ilişkiler konusunda mükemmel tarz geliştirerek ilişkimizde her zaman şehvet ve Maltepe Escort bayan heye...

 • Kurtköy Escort
  Kurtköy Escort
  18 Nisan 2023

  28 yaşında olgun diri ve bakımlı bir Kurtköy Escort bayanım. Şehvetli aynı zamanda mükemmel doğal görünümünü sakl...

 • Kartal Escort
  Kartal Escort
  18 Nisan 2023

  Özellikle zevk açlığını seks açlığını doğuran Kartal Escort bayanım. Bütün bu fırsatları yalnızca erkek arkadaşlarım için uygulama...

Tüm Yazılar »

Gerçek İstanbul Escort Bayanları

istanbul escort,kartal escort,maltepe escort,tuzla escort,ümraniye escort,kadıköy escort,bostancı escort,ataşehir escort,çekmeköy escort

İstanbul Escort, Maltepe Escort, Kadıköy Escort ve Bostancı Escort ilanlarının yayınlandığı en güvenilir ilan sitesi.